Ελαστoπλαστική Ανάλυση των Κατασκευών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

To μάθημα διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές της δομοστατικής κατεύθυνσης. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

 1. Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Υπολογισμός της ροπής πλήρους πλαστικοποίησης  και του συντελεστή σχήματος  μιας διατομής. 
 2. Υπολογισμός του ελαστοπλαστικού συνόρου δοκών με ορθογωνική διατομή. 
 3. Επιρροή  των  διατμητικών  δυνάμεων  στην  ροπή  πλήρους  πλαστικοποίησης  της  ορθογωνικής διατομής. 
 4. Επιρροή  των  αξονικών  δυνάμεων  στην  ροπή  πλήρους  πλαστικοποίησης  της  ορθογωνικής διατομής. 
 5. Φόρτιση ‐ αποφόρτιση, και υπολογισμός των παραμενουσών τάσεων.
 6. Ελαστοπλαστικές  μέθοδοι:  Η  βήμα  προς  βήμα  μέθοδος υπολογισμού  του  φορτίου  κατάρρευσης και των μετατοπίσεων του φορέα. 
 7. Κλασικές μέθοδοι πλαστικής ανάλυσης . Θεωρήματα πλαστικής θεωρίας . Διατύπωση  του προβλήματος της πλαστικής επίλυσης και σχεδιασμού σύμφωνα με τα θεωρήματα  της πλαστικής θεωρίας.
 8. Προσδιορισμός  του  μηχανισμού  κατάρρευσης  και  υπολογισμός  του  αντίστοιχου  φορτίου, με τη μέθοδο της επαλληλίας των ανεξάρτητων μηχανισμών, καμπτόμενων  φορέων. Βελτίωση  των  αρχικών  πραγματικών  μηχανισμών  κατάρρευσης  φορέων με  κατανεμημένα  φορτία.
 9. Βελτίωση  των  αρχικών  πραγματικών  μηχανισμών  κατάρρευσης  φορέων με  κατανεμημένα  φορτία.
 10. Γεωμετρική μέθοδος πλαστικού σχεδιασμού με το ελάχιστο βάρος.
 11. Σύγχρονες μέθοδοι πλαστικής ανάλυσης με γραμμικό προγραμματισμό.
 12. Μητρωική  διατύπωση  των  προβλημάτων    πλαστικής  επίλυσης  και  πλαστικού  σχεδιασμού. 
 13. Μητρωική διατύπωση της ελαστοπλαστικής μεθόδου “βήμα προς βήμα”.
 14. Παραδείγματα  ελαστοπλαστικής  ανάλυσης  με  τη  “βήμα  προς  βήμα”μέθοδο  και  τη  χρήση Η/Υ. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

 • Τεχνική Μηχανική ΙΙ
 • Στατική Ι
 • Στατική ΙΙ
 • Στατική ΙΙΙ

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ

 1. Η εκπόνηση του εξαμηνιαίου θέματος είναι υποχρεωτική. Η βαθμολογία επί του θέματος συμμετέχει με συντελεστή 30% στην τελική βαθμολογία ενώ με συντελεστή 70% συμμετέχει ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων. 
 2. Η παράδοση του θέματος γίνεται ταυτόχρονα με τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Προσδιορισμός των μηχανισμών κατάρρευσης καμπτόμενων φορέων.
 • Κατανόηση της θεωρίας της πλαστικής κάμψης και των προβλημάτων της. 
 • Υπολογισμός  του  φορτίου  κατάρρευσης  και  του  αντίστοιχου  μηχανισμού  κατάρρευσης ραβδωτών φορέων, με τη χρήση κλασικών και σύγχρονων μεθόδων  πλαστικής ανάλυσης. 
 • Αξιολόγηση  των  δεδομένων  του  προβλήματος  για  την  κατάλληλη  επιλογή  των  απλούστερων μηχανισμών, η σύνθεση των οποίων οδηγεί στον υπολογισμό του  μηχανισμού κατάρρευσης ενός φορέα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολογείται το κατά πόσο ο εξεταζόμενος:  

 • Έχει  την  ικανότητα  να  αντιλαμβάνεται  τους  δυνατούς  μηχανισμούς  κατάρρευσης  ενός  ραβδωτού φορέα. 
 • Έχει  τη  δεξιότητα  να  υπολογίζει  το  φορτίο  κατάρρευσης και τις μετακινήσεις ενός ραβδωτού  φορέα με την βήμα προς βήμα μέθοδο. 
 • Έχει  τη  δεξιότητα  να  υπολογίζει  τον  μηχανισμό  κατάρρευσης  και  το  αντίστοιχο  φορτίο ,  με  τη  μέθοδο  της  επαλληλίας  των  ανεξάρτητων  μηχανισμών, καμπτόμενων φορέων. 
 • Έχει τη δεξιότητα να χρησιμοποιεί τις σύγχρονες  μεθόδους  πλαστικής  ανάλυσης  με  γραμμικό  προγραμματισμό για να υπολογίζει τον μηχανισμό  κατάρρευσης  και  το  αντίστοιχο  φορτίο  σε  καμπτόμενους ραβδωτούς φορείς. 

 

Διαβάστηκε 3771 φορές
Home Μαθηματα ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ