Στατικη ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

To μάθημα διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές του τμήματος.

 1. Εισαγωγή στη μέθοδο της άμεσης στιβαρότητας. Μητρώα μετασχηματισμού. 
 2. Η  μέθοδος  της  άμεσης  στιβαρότητας  για  το  επίπεδο  δικτύωμα.  Μητρώο  ακραίων  δράσεων  και  ακραίων  μετατοπίσεων  στοιχείου  επίπεδου  δικτυώματος .  Μητρώο  στιβαρότητας  στοιχείου  επίπεδου  δικτυώματος  στο  τοπικό  και  καθολικό  σύστημα  αναφοράς. 
 3. Μητρώα επικόμβιων δράσεων – επικόμβιων μετακινήσεων δικτυώματος στο επίπεδο,  ολικό μητρώο στιβαρότητας του φορέα. Προσδιορισμός των άγνωστων επικόμβιων  μετακινήσεων του φορέα και των ακραίων δράσεων των στοιχείων. 
 4. Εφαρμογή  της  Μεθόδου  της  Άμεσης  Στιβαρότητας  για  τον  υπολογισμό  επίπεδου  δικτυώματος με λοξές στηρίξεις. 
 5. Η  Μέθοδος  της  ‘Αμεσης  Στιβαρότητας  για  το  επίπεδο  πλαίσιο.  Μητρώο  ακραίων  δράσεων  και  ακραίων  μετατοπίσεων  στοιχείου  επίπεδου  πλαισίου.  Μητρώο  στιβαρότητας  στοιχείου  επίπεδου  πλαισίου  στο  τοπικό  και  καθολικό  σύστημα  αναφοράς.  
 6. Μητρώα επικόμβιων δράσεων – επικόμβιων μετακινήσεων επίπεδου πλαισίου, ολικό  μητρώο  στιβαρότητας  του  φορέα.  Προσδιορισμός  των  άγνωστων  επικόμβιων  μετακινήσεων του φορέα και των ακραίων δράσεων των στοιχείων. 
 7. Εφαρμογή  της  Μεθόδου  της  Αμεσης  Στιβαρότητας  για  τον  υπολογισμό  επίπεδου  πλαισίου  με  κατανεμημένα  φορτία,  θερμοκρασιακή  μεταβολή  και  υποχωρήσεις  στηρίξεων. 
 8. Μητρώο  στιβαρότητας  στοιχείου  δοκού  στο  χώρο.  Παραγωγή  των  μητρώων  στιβαρότητας  στοιχείου  δικτυώματος  στον  χώρο  και  στοιχείου  εσχάρας.  Μητρώο  μετασχηματισμού στοιχείου δοκού στον χώρο. 
 9. Εσωτερικές ελευθερώσεις σε επίπεδα πλαίσια. Μέθοδος των συνδυασμένων κόμβων. 
 10. Τροποποιημένα  μητρώα  στιβαρότητας.  Τροποποιημένα  μητρώα  στιβαρότητας  και  εσωτερικές  ελευθερώσεις. 
 11. Εφαρμογή  της  μεθόδου  των  συνδυασμένων  κόμβων  και  των  τροποποιημένων  μητρώων στιβαρότητας για τον υπολογισμό φορέων με εσωτερικές ελευθερώσεις.  
 12. Στατική συμπύκνωση. Διερεύνηση των δεικτών στιβαρότητας ενός υπερστοιχείου. 
 13. Στοιχείο μεταβλητής διατομής: Ακριβείς και προσεγγιστικοί υπολογισμοί των μητρώων  του στοιχείου. 
 14. Μέθοδος των υποφορέων. Εφαρμογή της μεθόδου σε επίπεδο πλαίσιο. 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ

 1. Η εκπόνηση του εξαμηνιαίου θέματος είναι υποχρεωτική. Η βαθμολογία επί του θέματος συμμετέχει με συντελεστή 30% στην τελική βαθμολογία ενώ με συντελεστή 70% συμμετέχει ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων. 
 2. Η παράδοση του θέματος γίνεται ταυτόχρονα με τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εφαρμογή της Μεθόδου της Άμεσης Ακαμψίας στην ανάλυση ραβδωτών φορέων. Για τον λόγο αυτό μορφώνονται τα μητρώα ακραίων δράσεων και ακραίων μετατοπίσεων καθώς και τα μητρώα μετασχηματισμού των στοιχείων. Στη συνέχεια μορφώνονται τα μητρώα ακαμψίας στοιχείου δικτυώματος (σε δύο και τρεις διαστάσεις), στοιχείου πλαισίου (σε δύο και τρεις διαστάσεις) και στοιχείου εσχάρας σε τοπικό και καθολικό σύστημα αξόνων. Ακολουθεί η μόρφωση των μητρώων επικόμβιων φορτίων, επικόμβιων μετατοπίσεων και ολικού μητρώου ακαμψίας του φορέα. Τέλος, εισάγονται οι συνθήκες στήριξης και  υπολογίζονται οι επικόμβιες μετατοπίσεις του φορέα και οι ακραίες δράσεις των στοιχείων. Μελετώνται επίσης στοιχεία με μεταβλητή διατομή. Το μάθημα ολοκληρώνεται με τη μελέτη της μεθόδου της στατικής συμπύκνωσης και της μεθόδου των υποφορέων.
Αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη Μέθοδο της Αμεσης Ακαμψίας, μία γενική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται από όλα σχεδόν τα προγράμματα ανάλυσης ραβδωτών φορέων.
Για την επιτυχή εξέταση στο μάθημα απαιτείται η υποχρεωτική εκπόνηση εξαμηνιαίου θέματος.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Προσδιορισμός της εντατικής κατάστασης ραβδωτών φορέων με την εφαρμογή της  μεθόδου της άμεσης στιβαρότητας.
 • Υπολογισμός των μητρώων στιβαρότητας ραβδωτών στοιχείων (σε δύο και τρεις  διαστάσεις).
 • Υπολογισμός  των  επικόμβιων  μετακινήσεων  και  των  διαγραμμάτων  Μ,Q,N  ραβδωτών φορέων.
 • Δημιουργία τροποποιημένων μητρώων στιβαρότητας.
 • Επιλογή κατάλληλων υποφορέων για την ανάλυση πολύπλοκων φορέων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αξιολογείται το κατά πόσο ο εξεταζόμενος: 

 • Έχει  την  ικανότητα  να  αναλύσει  έναν  υπερστατικό  φορέα με τη μέθοδο της άμεσης στιβαρότητας και να  υπολογίζει τις άγνωστες μετακινήσεις, τα διαγράμματα  Μ,Q,N και τις τάσεις των ράβδων δικτυωμάτων.
 • Έχει  τη  δεξιότητα  να  υπολογίζει  το  μητρώο  στιβαρότητας  τροποποιημένων  στοιχείων  και  να  ερμηνεύει τους δείκτες των συμπυκνωμένων μητρώων  στιβαρότητας.
 • Έχει  τη  δεξιότητα  να  υπολογίζει  το  μητρώο  στιβαρότητας στοιχείου μεταβλητής διατομής.
 • Έχει  τη  ικανότητα  να  χρησιμοποιεί  τη  μέθοδο  των  υποφορέων στην αντιμετώπιση πολύπλοκων φορέων. 

 

Διαβάστηκε 4797 φορές
Home Μαθηματα ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙΙ