Στατικη Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

To μάθημα διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές του τμήματος. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

 1. Γενικές αρχές, κίνηση και στήριξη του δίσκου, υπολογισμός των αντιδράσεων, εσωτερικές δυνάμεις.
 2. Διαγράμματα από μοναχικά και κατανεμημένα φορτία, θεμελιώδεις ιδιότητες των διαγραμμάτων, τα διαγράμματα της πολυγωνικής δοκού. 
 3. Τα διαγράμματα των πλαισίων. Η μέθοδος της υποκατάστατης αμφιέρειστης για την κατασκευή των διαγραμμάτων Μ,Q.
 4. Η έννοια της γραμμής επιρροής. Γραμμές επιρροής γραμμικών φορέων.
 5. Μόρφωση και υπολογισμός σύνθετων φορέων, η αρθρωτή δοκός, τριαρθρωτοί φορείς, ενισχυμένες δοκοί.
 6. Μόρφωση και ανάλυση απλών και σύνθετων δικτυωμάτων.Oι γραμμές επιρροής των δικτυωμάτων.
 7. Η διαφορικές εξισώσεις της καμπύλης δοκού. Εφαρμογές σε αμιγώς θλιβόμενα ή εφελκυόμενα συστήματα. Η συμμετρία στους ισοστατικούς φορείς.
 8. Στερεά και κινητά συστήματα. Έλεγχος στερεότητας, και ισοστατικότητας των φορέων, ο σχηματισμός των πόλων, έλεγχος της απειροστής κινητότητας.
 9. Γενικευμένες δυνάμεις και μετακινήσεις. Οι θεμελιώδιες μετακινήσεις. Αρχή των δυνατών έργων για στερεούς φορείς με αμφίπλευρους και μονόπλευρους συνδέσμους. 
 10. Εφαρμογές της αρχής των δυνατών έργων. Προσδιορισμός στατικών μεγεθών. Γραμμές επιρροής.
 11. Οι παραμορφώσεις των γραμμικών φορέων. Αρχή των δυνατών έργων για παραμορφώσιμους φορείς. 
 12. Οι προτάσεις αμοιβαιότητας. Εφαρμογές της αρχής των δυνατών έργων. Θεμελιώδεις μετακινήσεις
 13. Υπολογισμός μετακινήσεων από φόρτιση, εσωτερικούς και εξωτερικούς καταναγκασμούς.
 14. Προσδιορισμός της ελαστικής γραμμής των γραμμικών φορέων και των δικτυωμάτων. Η ομόλογη δοκός των βυθίσεων.

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ

 1. Η εκπόνηση του εξαμηνιαίου θέματος είναι προαιρετική. Η βαθμολογία επί του θέματος συμμετέχει με συντελεστή 30% στην τελική βαθμολογία ενώ με συντελεστή 70% συμμετέχει ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός του θέματος είναι το 7.0
 2. Η παράδοση του θέματος γίνεται ταυτόχρονα με τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. 
 3. Στην περίπτωση που ο φοιτητής επιλέξει να μην παραδώσει το εξαμηνιαίο θέμα, η αξιολόγηση γίνεται αποκλειστικά από την γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού). 
 4. Τα θέματα πρέπει να παραδοθούν σε κόλλες καρέ καλής ποιότητας, διαστάσεων Α4 και πρέπει να είναι καθαρογραμμένα και ευανάγνωστα.
 5. Τα θέματα επιστρέφονται στους φοιτητές μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της στατικής. Το μάθημα πραγματεύεται τη μόρφωση των ισοστατικών φορέων και τον υπολογισμό της έντασης και της παραμόρφωσής τους. Επίσης διδάσκονται οι γραμμές επιρροής των ολόσωμων και δικτυωτών φορέων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αρχή των δυνατών έργων και στις εφαρμογές της. Αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ένταση και παραμόρφωση των φορέων και η κατανόηση της ροής των δυνάμεων σε ισοστατικούς φορείς.  Για την επιτυχή εξέταση στο μάθημα απαιτείται η υποχρεωτική εκπόνηση εξαμηνιαίου θέματος.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Προσδιορισμός της εντασιακής κατάστασης, μετακινήσεων και γραμμών επιρροής ολόσωμων και δικτυωτών ισοστατικών φορέων.
 • Διάκριση  μεταξύ κινητών, ισοστατικών και υπερστατικών φορέων.
 • Διάκριση μεταξύ καταπόνησης από φορτία και καταναγκασμούς.
 • Υπολογισμός αντιδράσεων ισοστατικών φορέων, διαγραμμάτων Μ,Q,N ισοστατικών φορέων στο επίπεδο και γραμμών επιρροής.
 • Δημιουργία του σχηματισμού των πόλων μονοκινητών φορέων.
 • Υπολογισμός θεμελιωδών μετακινήσεων και ελαστικής γραμμής.
 • Ανάλυση σύνθετων φορέων σε απλούστερους και μόρφωση σύνθετων φορέων από απλούστερους.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κριτήρια αξιολόγησης (αφορούν τόσο τις γραπτές εξετάσεις όσο και το θέμα του εξαμήνου)

Αξιολογείται το κατά πόσο ο εξεταζόμενος:

 • Έχει την ικανότητα να αναλύει σύνθετους φορείς σε απλούστερους
 • Έχει τη δεξιότητα να υπολογίζει διαγράμματα Μ,Q,N, τάσεις ράβδων δικτυωμάτων, μετακινήσεις από φορτία και καταναγκασμούς σε ισοστατικούς φορείς.
 • Έχει τη δεξιότητα να υπολογίζει γραμμές επιρροής σε ισοστατικούς φορείς.

 

 

 

Διαβάστηκε 8023 φορές