Μέθοδοι προσομοίωσης κατασκευών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

To μάθημα διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές του τμήματος. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

 1. Εισαγωγή, βασικά θέματα προσομοίωσης (στηρίξεις – συνδέσεις) σε μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές σκυροδέματος.
 2. Βασικά στατικά συστήματα κατασκευών πολιτικού μηχανικού, γραμμική και μη γραμμική ανάλυση.
 3. Προσομοίωση κατασκευών σκυροδέματος. Βασικές αρχές. Εκκεντρότητες μελών. Τροποποιημένες δυσκαμψίες. Δυναμική ανάλυση. Ιδιομορφές. Προσομοίωση των μαζών.
 4. Προσομοίωση κατασκευών σκυροδέματος. Απλοποιημένη φασματική ανάλυση. Φασματική ανάλυση φάσματος απόκρισης. Παράδειγμα μονώροφου συστήματος.
 5. Προσομοίωση τριώροφης κατασκευής σκυροδέματος. Εισαγωγή δεδομένων γεωμετρίας και φορτίσεων. Ισοδύναμη στατική ανάλυση. Φασματική ανάλυση.
 6. Προσομοίωση τοιχωμάτων με ραβδωτά στοιχεία, προσομοίωση τοιχωμάτων με πεπερασμένα στοιχεία.
 7. Πολυώροφα μικτά συστήματα.
 8. Παραδειγματική εισαγωγή πολυώροφου κτιρίου στο περιβάλλον του λογισμικού ETABS
 9. Eισαγωγή στην προσομοίωση των μεταλλικών κατασκευών.
 10. Χωρική σύνθεση και λειτουργία μεταλλικού υποστέγου. Οι φορτίσεις των μεταλλικών κατασκευών – χιόνι – ανεμοπίεση.
 11. Παραδειγματική εισαγωγή μεταλλικής κατασκευής στο περιβάλλον του λογισμικού SAP2000.
 12. Ο λυγισμός στις μεταλλικές κατασκευές – ιδιομορφές λυγισμού.
 13. Διαστασιολόγηση μεταλλικών κατασκευών – μήκη λυγισμού.
 14. H ανέγερση των μεταλλικών κατασκευών μεγάλων διαστάσεων, προβλήματα και λύσεις.

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ

 1. Η εκπόνηση του εξαμηνιαίου θέματος είναι υποχρεωτική. Η βαθμολογία επί του θέματος συμμετέχει με συντελεστή 50% στην τελική βαθμολογία ενώ με συντελεστή 50% συμμετέχει η προφορική εξέταση.
 2. Η παράδοση του θέματος γίνεται ταυτόχρονα με την προφορική εξέταση.
 3. Τα θέματα πρέπει να παραδοθούν σε κόλλες καρέ καλής ποιότητας, διαστάσεων Α4 και πρέπει να είναι καθαρογραμμένα και ευανάγνωστα.
 4. Τα θέματα επιστρέφονται στους φοιτητές μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Aντικείμενο του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στις μεθόδους ορθής προσομοίωσης κατασκευών πολιτικού μηχανικού. Το μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά μέσω Η/Υ και περιλαμβάνει σειρά χαρακτηριστικών παραδειγμάτων κατασκευών. Ιδιαίτερα επισημαίνονται τα σημεία όπου η λανθασμένη προσομοίωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά λάθη. Το μάθημα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Τυπολογία φορέων

 • Γραμμικοί φορείς
 • Επιφανειακοί φορείς
 • Φορείς με γραμμικά και επιφανειακά στοιχεία (πλάκες, τοιχώματα κλπ)
 • Στοιχεία θεμελίωσης (πέδιλα, κοιτοστρώσεις, πεδιλοδοκοί, πάσσαλοι).

Τύποι ανάλυσης

 • Στατική ανάλυση
 • Δυναμική ανάλυση
 • Συνεκτίμηση των χαρακτηριστικών του εδάφους (αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευών)

Υλικά

 • Σκυρόδεμα
 • Χάλυβας
 • Σύμμικτες κατασκευές
 • Μικτές κατασκευές (προσομοίωση των συνδέσεων διαφορετικού τύπου στοιχείων)

Περιλαμβάνονται επίσης στην ύλη:

 • μέθοδοι για γρήγορους ελέγχους των αναλύσεων
 • ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • σύνδεση με τη διαστασιολόγηση

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Προσδιορισμός του βέλτιστου αριθμητικού προσομοιώματος κατασκευών έργων πολιτικού μηχανικού.
 • Παραγωγή δομικών προσομοιωμάτων για κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα
 • Παραγωγή φορτιστικών προσομοιωμάτων (φορτία βαρύτητας, χιόνι, άνεμος, σεισμός)
 • Εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων για τον προσδιορισμό της εντασιακής κατάστασης και τον υπολογισμό των μετακινήσεων των κατασκευών (στατική και δυναμική ανάλυση).
 • Σύνθεση χωρικών φορέων από επιμέρους δομικά στοιχεία
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αριθμητικών προσομοιωμάτων στη βάση της αναμενόμενης συμπεριφοράς και έλεγχός τους με απλές μεθόδους.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κριτήρια αξιολόγησης (αφορούν τόσο τις προφορικές εξετάσεις όσο και το θέμα του εξαμήνου)

Αξιολογείται το κατά πόσο ο εξεταζόμενος:

 • Έχει την ικανότητα να συνθέσει έναν φορέα από επιμέρους δομικά στοιχεία.
 • Έχει την δεξιότητα να παράγει αξιόπιστα προσομοιώματα δομικών στοιχείων και των φορτίσεών τους.
 • Έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί την ορθότητα των αποτελεσμάτων που παράγουν τα αριθμητικά προσομοιώματα και να τα ελέγξει με απλές μεθόδους

 

 

Διαβάστηκε 2075 φορές
Home Μαθηματα ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ